Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • ?A.C.C.E.P.T - AC?IUNI CONCRETE IN COMUNITATE, EDUCA?IE PENTRU TO?I?


Beneficiar: ASOCIA?IA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI

  • Cod SMIS
   139987
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
  • Domeniul de intervenție
   72 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie ?i excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
  • Operațiune
   72 Reducerea numarului de comunita?i marginalizate (roma ?i non-roma) aflate in risc de saracie ?i excluziune sociala din ora?e cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu popula?ie apar?inand minorita?ii roma, prin implementarea de masuri/ opera?iuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
  • Beneficiar
   ASOCIA?IA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI
  • Numar contract (finațare)
   NE_7114
  • Data contract
   15.04.2021

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune