Descriere lot procedura

Program: Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul major de interventie DM1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Denumire contract: Furnizare de echipamente Tip contract: Furnizare Valoare totală contract: 260.280,00 lei (fără TVA) Locul de implementare a contractului: Municipiul Piatra Neamț, Str. General Dăscălescu, Nr. 422B, Județul Neamț, cod postal: 610200. Locul de depunere a ofertelor: Municipiul Piatra Neamț, Str. General Dăscălescu, Nr. 422B, Județul Neamț, cod postal: 610200. personal sau prin poștă; Data limită de depunere a ofertelor: 23.01.2014, ora 12:00 Se vor oferta următoarele echipamente: 1. Linie de producție tâmplărie metalică PENTRU SPECIFICAȚII TEHNICE SI INFORMATII DESPRE PROCEDURA VA RUGAM SA DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT Documentele de participare la procedură: - Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau documentul echivalent pentru ofertanții de altă naționalitate decât cea română, din care să reiasă că ofertantul are autorizată (sau desfășoară, după caz, în funcție de specificul documentului, pentru ofertanții străini) activitatea relevantă pentru obiectul prezentului contract; - Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese (model anexat - vă rugăm descărcați documentația atașată); - Informații privind asocierea – dacă este cazul; - Oferta de preț. Oferta poate fi prezentată în formatul specific al ofertantului, însă va trebui să conțină minim urmatoarele informații: * Identificarea echipamentelor ofertate și caracteristicile tehnice ale acestora, conform celor precizate în Specificațiile Tehnice anexate prezentei documentații; * Prețul (distinct pe fiecare echipament) si total oferta; * Termenul de livrare propus si termenul de garantie pentru echipamente. Acestea vor fi preluate sub formă de angajament contractual.