Descriere lot procedura

ANUNT DE INTENTIE Specificaţii tehnice şi informaţii privind desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare ECHIPAMENTE SPECIFICE SI MOBILIER PT REMODELARE CORPORALA - lot II pentru proiectul „DERMOESTHETIQUE –INOVARE SI FRUMUSETE” proiect Finantat prin: Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Procedura de atribuire aplicata: Ordinul nr. 1120 din 15 octombrie 2013 – privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Procedura se va finaliza prin: Contract de furnizare Obiectul contractului: ECHIPAMENTE SPECIFICE SI MOBILIER PT REMODELARE CORPORALA, LOT II, conform specificatii tehnice – 4 buc Aparat pt termo si criolipoliza 1 buc Platforma de tip SCITON sau echivalent 1 buc Aparat remodelare corporala 1 buc Masa cu 4 motoare 1 buc Durata contractului: pana la epuizarea tuturor obligatiilor contractuale Termenul de executie a contractului: - MAXIM 120 de zile calendaristice de la data semnarii contractului. Perioada de garantie ofertată: - MINIM 12 luni. Termenul de livrare şi punere în functiune ale echipamentelor: - MAXIM 120 de zile calendaristice de la data semnarii contractului Valoarea estimată (fără TVA) a contractului (lot II): 491.814,80 lei + TVA Ofertele se vor transmite in original si 1 exemplar - copie, in plicuri sigilate si trebuie sa fie structurate distinct in cele doua componente: oferta financiara si oferta tehnica. Oferta tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice anexate. Moneda in care se transmite oferta de pret: EURO si/sau RON. Pentru compararea ofertelor financiare primite in euro sau alte valute si determinarea castigatorului procedurii de achizitie va fi folosit cursul 1 eur = 4,4400 lei Criterii de participare: Ofertantul va trebui sa constituie si sa depuna garantie de participare, respectiv 4% din valoarea estimata a contractului de achizitie (valoarea se calculeaza la valoarea estimata a lotului pentru care se depune oferta). În cazul I.M.M.–urilor pentru obţinerea reducerii de 50% din cuantumul garanţiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceasta declaraţie se anexează la dovada garanţiei de participare şi se depune odată cu oferta. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar in contul beneficiarului RO04BRDE240SV03414282400 deschis la Banca BRD Ag Nicolina Iasi. Situatia personală a candidatului/ofertantului Declarația privind situaţia personală a operatorului economic (eligibilitatea) - Formularul nr. 2 Declarația privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006- Formularul nr. 3 Declarația privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si 15 - Formularul nr. 6 Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale 1. Pentru furnizori interni: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator va fi prezentat in original sau copie legalizata si nu va avea o vechime mai mare de 3 luni. Pentru furnizori externi: Documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit precum şi documente care atestă capacitatea de exercitare a activităţii profesionale aferente contractului de furnizare din care sa reiasa domeniul de activitate aferent achizitiei. Documentele vor fi prezentate obligatoriu în original sau copie certificată „conform cu originalul” şi vor fi insotite de traducere autorizată în limba română. Capacitatea economică şi financiară Media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea lotului din contractului de furnizare pentru care se face oferta . Ofertantul care se incadreaza in categoria întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta formularul Informatii generale privind cifra de afaceri – Formularul 10 Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile; Ofertele alternative nu sunt permise; Criteriu de atribuire: Se va folosi criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico - economic, in sensul selectarii ofertei care corespunde specificatiilor tehnice solicitate si care intruneste cel mai ridicat punctaj, prin elaborarea unei note justificative de atribuire în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr.1120/2013 Factori de evaluare ai ofertelor Pret total al ofertei 60 pct Termen livrare 30 pct Termen garantie 10 pct Data limita de depunere a ofertelor: 30.09.2014 ora : 12:00; Adresa la care se transmit ofertele in plic inchis: Iasi, str Octav Mayer nr 3, mansarda II, jud Iasi Data si ora deschiderii ofertelor: 30.09.2014 ora : 13:00; Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Iasi, str Octav Mayer nr 3, mansarda II, jud Iasi Limba de redactare a ofertei: “lb romana”, documentele redactate in alta limba decat cea specificata mai sus, vor fi luate in considerare numai cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana. date contact S.C. CIOLACU DERMOESTETICA S.R.L. J22/ 2076/2008 CUI: RO24140834 Tel: 0723636251, 0725221333 Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Persoana contact Timofte Ramona 0725221333