Descriere lot procedura

SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL CUI: RO 19083856 Adresa: Sat Dumbrava, Comuna Ulmi, Strada principala , Nr. 220A, judetul Dambovita Telefon/fax: 0245210486 ANUNŢ DE PARTICIPARE La procedura de atribuire a contractului de furnizare concasor mobil, în cadrul proiectului “ VALORIFICAREA SECTORULUI PRODUCTIV PRIN ACHIZIȚIA UNUI UTILAJ PENTRU LUCRĂRI DE EXTRACȚIE A PIETREI ȘI NISIPULUI “ Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie” Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” Operaţiunea – Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar de pana la 1.065.000 pentru întreprinderile mici şi mijlocii Proiect: „VALORIFICAREA SECTORULUI PRODUCTIV PRIN ACHIZIȚIA UNUI UTILAJ PENTRU LUCRĂRI DE EXTRACȚIE A PIETREI ȘI NISIPULUI ” Obiectul contractului: furnizare, montare si punere in functiune 1 buc. concasor mobil Criteriul atribuire: Pretul cel mai scazut Locul principal de livrare: Sat Dumbrava, Comuna Ulmi, Strada principala , Nr. 220A, judetul Dambovita Tipul şi durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului de furnizare este de 1,5 luni. Valoarea estimată a contractului de furnizare este de 1.397.400,00 lei fără TVA. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări – Anexa la Ordinul nr.1120/15.10.2013 Condiţii de participare 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte faptul ca ofertantul este furnizor de produse cu activitate in domeniu, care oferă in mod licit pe piaţa produse similare obiectului contractului (obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se prezintă in original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite de traducerea autorizată in limba romana. In cazul in care operatorul economic, ales in urma comparării ofertelor primite, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, beneficiarul privat are dreptul de a solicita acestuia, înainte de semnarea contractului depunerea documentului in original sau copie legalizata. 2. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situaţiile descrise la art.14 şi art. 15 din O.U.G. nr.66/2011, în original - Formularul nr.1. Persoanele cu funcţie de decizie din autoritatea contractanta: 1. Chirulli Andrea Comisia de evaluare a ofertelor la prezenta procedura: 1. Chirulli Andrea – Preşedinte cu drept de vot 2. Stoicescu Mihai Nicolae – membru 3. Petrescu Bogdan Ionel – membru Membrii echipei de implementare a proiectului: 1. Chirulli Andrea – Manager proiect 2. Stoicescu Mihai Nicolae – Responsabil financiar/asistent manager de proiect 3. Petrescu Bogdan Ionel – Responsabil tehnic Responsabilul de întocmirea documentaţiei de atribuire: 1 Manager de proiect : Chirulli Andrea 2 Responsabil tehnic: Petrescu Bogdan Ionel 3 Responsabil financiar / Asistent manager de proiect: Stoicescu Mihai Nicolae 3. Oferta Oferta va conţine urmatoarele informatii: - preţul utilajului exprimat in lei si euro - caracteristicele tehnice ofertate. - perioada de valabilitate Operatorul economic va elabora oferta astfel încât aceasta sa respecte in totalitate cerinţele prevăzute in Anexa cu specificaţii tehnice. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Anexa cu specificaţii tehnice sau care nu satisfac cerinţele prezentului anunţ de participare va fi declarată ofertă inadmisibilă şi va fi respinsă. 4. Contract de furnizare însuşit Se va prezenta Formularul de contract însuşit (semnat şi ştampilat pe fiecare pagină). FORMULARE SI ANEXE - FORMULARUL 1 – declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile descrise la art.14 şi art. 15 din O.U.G. nr.66/2011 şi model contract de furnizare - Anexa cu specificaţii tehnice Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este 06.01.2014 ora 1200, la sediul societăţii: SC EUROCOGEN FILIALA NINOASA SRL, Sat Dumbrava, Comuna Ulmi, Strada principala , Nr. 220A, judetul Dambovita Limba de redactare a ofertei: română Valabilitatea ofertei: 30 de zile Ofertele alternative: interzise Pretul va fi exprimat in lei si euro. Data publicării: 23.12.2013 Nume firmă: SC EUROCOGEN FILIALA NINOASA SRL