Descriere lot procedura

Titlul proiectului: „ACHIZITIONARE MASINA PRODUS CARTON ONDULAT IN CADRUL SC PENTAROM SRL”, finantat prin Programul Operational Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice“; Axa prioritară 1 ,, Un sistem inovativ și eco-eficient de producție “; DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii Obiectul contractului îl constituie achiziţia de bunuri: • MASINA PRODUS CARTON ONDULAT – 1 buc. Locul de livrare a produselor (locația implementării proiectului): Sat DARMANESTI, Comuna DARMANESTI, jud. Arges. Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • perioada de valabilitate a contractului de furnizare bunuri este de 8 luni • perioada de livrare a utilajelor care fac obiectul contractului de furnizare bunuri este de maxim 30 zile de la plata avansului. Valoarea estimată totală este de 1.693.690,80 lei fara TVA – echivalent a 380.288,48 Euro fara TVA (curs BNR valabil la data publicarii anuntului – 4,4537 lei /euro) Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului 1120 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata in cadrul anuntului. Data și ora limită de depunere a ofertei: • Termenul limită de depunere a ofertelor este: 23.12.2013 ora 16:00, la sediul societatii (Str. Negru Voda, Nr. 225, Campulung, judetul Arges), personal sau prin posta/curier. • Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 24.12.2013 ora 09:00, la sediul societatii (Str. Negru Voda, Nr. 225, Campulung, judetul Arges). Valabilitatea ofertei: Minim 90 zile de la data data deschiderii ofertelor Ofertele alternative: nu este cazul Ofertele vor fi exprimate in RON sau EURO, vor fi semnate si stampilate, vor include datele de identificare ale ofertantului. Ofertele se transmit în original prin poştă/curier rapid sau se depun personal la sediul beneficiarului privat. Cursul de referință leu/euro aplicabil: 1 euro = 4,4537 lei, curs BNR din data de 16.12.2013. Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele prezentate de ofertanți din altă țară pot fi prezentate în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Criteriu de selecție: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (tehnic si financiar, algoritmul de calcul fiind prezentat in cadrul documentatiei de atribuire). Utilajul trebuie sa fie nou, cu o vechime de la data fabricatiei de maxim 3 ani. Nu se admit utilaje second-hand. Informații și clarificări: se pot solicita în scris până la data de 18.12.2013, ora: 18.00. la sediul societatii (Str. Negru Voda, Nr. 225, Campulung, judetul Arges, personal, prin posta/curier, fax sau e-mail).Raspunsul la clarificari se va transmite pana la data de 19.12.2013 ora 18.00. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact : LAZAR MARIANA CORINA Funcţie: Administrator Tel.: 0248510203, Fax: 0248510203, Poştă electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.