Descriere lot procedura

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor Denumire contract: Furnizare de echipamente Tip contract: Furnizare Valoare totala contract: 800.000,00 lei (fara TVA) Locul de implementare a contractului: Sat Dumbrava Rosie, Strada Stramutati, Nr.39, Comuna Dumbrava Rosie, Judet Neamt, cod postal 617185, Romania Locul de depunere a ofertelor: Sat Dumbrava Rosie, Strada Stramutati, Nr.39, Comuna Dumbrava Rosie, Judet Neamt, cod postal 617185, Romania Data limita de depunere a ofertelor: 07.06.2022, ora 12:00 Se vor oferta urmatoarele echipamente /utilaje: Masina de tricotat liniara finete 5 - bucati - 2 O oferta trebuie sa contina echipamentele enumerate. Nu se accepta oferte partiale. PENTRU SPECIFICATII TEHNICE SI INFORMATII DESPRE PROCEDURA VA RUGAM SA DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT Documentele de participare la procedură: - Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului sau documentul echivalent pentru ofertantii de alta nationalitate decat cea romana, din care sa reiasa ca ofertantul poate desfasura (sau desfasoara, dupa caz, in functie de specificul documentului, pentru ofertantii straini) activitatea relevanta pentru obiectul prezentului contract; - Declaratie de neincadrare in situatiile de conflict de interese (model anexat–va rugam descarcati documentatia atasata); - Informatii privind asocierea – daca este cazul; - Oferta de pret. Oferta poate fi prezentata in formatul specific al ofertantului, insa va trebui sa contina minim urmatoarele informatii: * Identificarea echipamentelor ofertate si caracteristicile tehnice ale acestora, conform celor precizate în Specificatiile Tehnice anexate prezentei documentatii; * Pretul echipamentelor si total oferta. Pentru preturile exprimate in alte valute, cursul la care se vor echivala in lei, va fi cel din data evaluarii ofertelor (conform document ”Specificatii tehnice”); * Termenul de livrare propus, termenul de garantie oferit pentru echipamente si graficul de plati solicitat (avansuri si plata finala). Acestea vor fi preluate sub forma de angajament contractual.