Descriere lot procedura

Prin prezenta documentatie se intenzioneaza atribuirea contractului de furnizare echipamente de tehnica dentara, in cadrul proiectului cofinanțat din FEDR prin POR 2014-2020;Axa Prioritară 2: Îmbunatațirea competitivitații întreprinderilor mici si mijlocii;2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.Titlu proiect: “Investitii in dezvoltarea activitatii laboratorului de tehnica dentara - Dental Direct Iasi” ID / Cod MySMIS: 136658. Prin contractul atribuit, care va avea o durata estimata de 8 luni, se intentioneaza achizitia a 5 echipamente de tehnica dentara, detaliate in Specificatiile tehnice atasate prezenteti proceduri.