Descriere lot procedura

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare: Sistem de curatare uscata Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Denumirea proiectului: Cresterea competitivitatii firmei ABM CONSTRUCT prin dezvoltarea unei noi activitati Codul SMIS al proiectului: 116280 I. Informaţii generale Tipul contractului 1 furnizare 0 servicii Obiectul contractului de furnizare Bunuri 1. Sistem de maruntire material plastic Locul de livrare a produselor Str. Narciselor, nr.60, Târgu Jiu, jud Gorj Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: 11 saptamani de la semnarea contractului de furnizare , cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare 30.01.2022 Valoarea estimată a contractului: 795.092,84 RON + TVA Perioda de garantie 12 luni Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse 0 Da 1 Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse 0 Da 1 Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 29.10.2021, ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat sau stampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la: Str. Narciselor, nr.60 , Târgu Jiu, jud Gorj Modul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție b. Condiții de plată 1. Transa I- Avans 90%, platit prin mecanismul cererilor de plata conform OUG 40/2015 cu completările și modificările ulterioare și Instrucțiunii AM POR 41/29.05.2017, astfel: initial se va efectua o plata intermediara de 30% din factura emisa+ tva aferent intregii facturi, iar diferenta se va plati in termen de 60 de zile de la emiterea facturii 2. Transa II- Diferenta de 10%, platita prin mecanismul cererilor de rambursare conform OUG 40/2015 cu completările și modificările ulterioare și Instrucțiunii AM POR 41/29.05.2017, anterior livrarii c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). e. Alte informații pe care le considerați relevante. Data deschiderii ofertelor: 29/10/2021 Limba de redactare a ofertei: Română/ Engleza Moneda folosită: Lei/ Euro Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email, la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , pana la data de 25.10.2021, ora 17.00