Descriere lot procedura

CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, cu sediul in Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare, vă invită să participati la procedura de atribuire a contractului/contractelor de achizitie „Servicii formare profesionala în domeniul alfabetizarii digitale și TIC”, în cadrul proiectului „Competențe digitale pentru angajații CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL”, Cod SMIS 149789, contract de finantare nr. POCU/861/3/12/149789. 1. Obiectul contractului: Achizitie servicii formare profesionala în domeniul alfabetizarii digitale și TIC, conform specificațiilor precizate în documentația de atribuire. 2. Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: documentatia de atribuire se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea Achiziții beneficiari privați. 3. Sursa de finantare: 50% fonduri comunitare, prin Program Operațional Capital Umane 2014 - 2020, AXA PRIORITARA 3 „Locuri de munca pentru toți”, OPERAŢIUNEA „Îmbunatațirea nivelului de cunostințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților”; 50% contribuția proprie a beneficiarului. 4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Ordinul 1284 din 08.08.2016 5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: a) Propunerea tehnică; b) Propunerea financiară, inclusiv Anexa la propunerea financiară; c) Declaratie privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese; d) Documente care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificat constatator, original sau copie, emis cu cel mult 30 zile fata de de data depunerii ofertei, care sa contina cel putin: obiectul de activitate care sa includa activitatile ce fac obiectul licitatiei, actionarii si administratorii firmei, mentiuni cu privire la neincadrarea in prevederile legii 85/2006, alte informatii relevante despre starea firmei. In cazul organizatiilor non profit se va prezenta statutul, ultima incheiere judecatoreasca, CIF (conform cu originalul). 6. Limba de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare: română. Documentele depuse în altă limbă vor avea atașată o traducere autorizată în limba română. 7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor pe documentatia de atribuire: 27.09.2021. 8. Data limită si ora pentru depunerea ofertei: 04.10.2021, ora 16.00. 9. Modalitatea de depunere a ofertei: la sediul CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare, în plic închis. Ofertele depuse la alte adrese sau după data limită precizată nu vor fi luate în considerare. NU sunt solicitate garanții de participare. Nr. de exemplare: 1 (un) exemplar. 10. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data depunerii. 11. Valoarea estimată a contractului: 519.279,86 lei (fără TVA), din care:  Lotul 1 - 69.845 lei;  Lotul 2 - 45.035 lei;  Lotul 3 - 134.923,68 lei;  Lotul 4 - 105.080 lei;  Lotul 5 - 10.404 lei;  Lotul 6 - 35.979,72 lei;  Lotul 7 - 49.102,46 lei;  Lotul 8 - 23.370 lei;  Lotul 9 - 45.540 lei. 12. Pretul ofertei este ferm, va fi exprimat în LEI, cu și fără TVA. 13. La oferta de baza: NU se acceptă oferte alternative. 14. Durata contractului: 13 luni 15. Mijloace de comunicare: email, fax, poștă, curier. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la datele mentionate mai jos. Persoana de contact: dna. Bettina Rokk Adresa poştală: Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare Adresa poştă electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Număr de telefon: 0374166437 Număr de fax: 0261806140