Descriere lot procedura

ANUNT PRIVIND LANSAREA PROCEDURII COMPETITIVE pentru „Achizitia de echipamente hardware si software TIC si servicii de instruire” necesare proiectului “Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19”  Datele de contact ale Beneficiarului: ENJOY SMART SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în Municipiul Ploieşti, Str. Elipsei, Nr. 1, în cadrul Centrului de Afaceri Multifunctional Lumina Verde, Parter, Indicativ Pa 16, județul Prahova, Tel: + 4 0730.100.600, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , anunta lansarea procedurii de achizitie ce vizeaza furnizarea de echipamente hardware si software IT&C si servicii de instruire necesare realizarii proiectului cu titlul: „Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19”, finantat in fonduri europene nerambursabile.  Valoarea estimata a contractului: 33,585,550.00 lei, la care se adaugă T.V.A.  Sursele de finanțare ale contractului de furnizare: Prezenta procedură de atribuire a contractului de furnizare se realizează în cadrul proiectului „Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19”, proiect avand codul SMIS 142764, pentru care a fost semnat contractul de finantare nr. 11/221_ap3/06.07.2021. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2-Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b-Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2-Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1-Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul de proiecte nr 3.  Procedura de achiziție: Prezenta procedura se realizeaza in conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 618/12.08.2016).  Modalitatea de plata: Plata catre Furnizor se va realiza prin Ordin de Plata, în termen de maximum 60 de zile de la data emiterii facturii, cu condiția semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, fără observații.  Obiectul contractului: Achiziționarea activelor corporale si necorporale IT&C si servicii de instruire pentru proiectul „Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19”.  Locatia de executare a contractului: - Municipiul Ploieşti, Str. Elipsei, Nr. 1, în cadrul Centrului de Afaceri Multifuncțional Lumina Verde, Parter, Indicativ PA 16, județul Prahova.  Tipul și durata contractului: - Contract de furnizare; - Perioada de derulare a contractului de furnizare este de 21 de luni de la data semnării acestuia de către ambele părți.  Răspunsul ofertantului trebuie să includă minim următoarele documente: 1. Propunerea tehnică în conformitate cu specificațiile prevazute în Anexa 1 (Specificații tehnice) la prezentul Anunț. Este obligatorie respectarea tuturor cerințelor minimale impuse prin aceste documente. Propunerea tehnică va fi însoțită de documentație tehnică de specialitate emisă de către producatorii echipamentelor ofertate (în speță, fișe de producator sau documente echivalente), astfel încât Beneficiarul să poată urmări cu usurință conformitatea produselor ofertate. Propunerile tehnice care nu vor fi insotite de documentație tehnică de specialitate emisă de către producatorii echipamentelor ofertate vor fi respinse. Ofertarea se va face integral, pentru toate elementele solicitate și în configuratia solicitata. Nu este permisă ofertarea parțială și nici nu sunt permise oferte alternative. Ofertele care nu cuprind toate produsele serviciile solicitate vor fi descalificate. Ofertanții care depun oferte alternative vor fi descalificați. 2. Propunerea financiară, care va fi prezentată în conformitate cu Formularul nr. 7 și Anexa Centralizatorul de preturi. Oferta financiară va fi exprimată în lei. 3. Formularele: • Formularul nr. 1 - Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese; • Formularul nr. 2 - Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție - daca este cazul; • Formularul nr. 3 - Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de asociați și specializarea acestora - daca este cazul; • Formularul nr. 4 - Declarație privind subcontractanții - dacă este cazul; • Formularul nr. 5 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei - dacă este cazul; • Formularul nr. 6 – Scrisoare de înaintare; • Formularul nr. 7 – Oferta financiară; • Formularul nr. 8 – Declarația de acceptare a condițiilor contractuale; • Formularul nr. 9 – Declarație privind situația personală; Instructiuni privind depunerea ofertei: • Operatorul economic va elabora oferta astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Anexa 1 – Specificații tehnice. Oferta care nu satisface cerințele documentației de atribuire va fi respinsă; • Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor; • Limba sau limbile în care ofertele si documentele insotitoare vor fi transmise: Oferta va fi depusa în Limba română. Documentele în alta limbă pot fi depuse doar însoțite de traducerea autorizată în limba română; • Oferta va fi depusa într-un exemplar original. Oferta va fi semnată de către reprezentantul legal/împuternicit al ofertantului. În situația în care oferta nu este semnată de reprezentantul legal se va atașa la ofertă împuternicirea dată de către acesta persoanei ce va semna oferta (Formularul 5, în original). Oferta va fi însoțită de o scrisoare de înaintare (Formularul 6, în original). Oferta se va introduce într-un pachet sigilat, care va fi inscripționat cu următoarele informații: • Numele și adresa beneficiarului privat; • Numele și adresa ofertantului; telefon și fax/e-mail; • Mențiunea: Pentru procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Achizitia de echipamente hardware si software TIC si servicii de instruire” necesare proiectului “Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19”. A nu se deschide inainte de data de ..., ora ....(se vor menționa data și ora limită de depunere a ofertelor).  Data și ora limita de depunere a ofertei: 20.09.2021, ora 16:00 • La sediul societății din Municipiul Ploieşti, Str. Elipsei, Nr. 1, în cadrul Centrului de Afaceri Multifunctional Lumina Verde, Parter, Indicativ PA 16, județul Prahova; • Oferta va fi însoțită de o Scrisoare de înaintare – Formularul nr. 6.  Data limita de transmitere a solicitărilor de clarificari: Ofertantii pot solicita informatii si clarificari pana la data: 15.09.2021, la sediul Beneficiarului sau prin e-mail. Persoana de contact: Alexandru-Ioan Gradea–Administrator, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Telefon: 0730.100.600, Program: de Luni pana Vineri, între orele 10:00 – 18:00.  Termenul limită de transmitere a răspunsului la solicitarile de clarificari adresate de către ofertanți este data de 16.09.2021. Răspunsurile la solicitarile de clărificări primite de la operatori economici se redactează și se postează în limba romana pe pagina web: https://www.fonduri-ue.ro, secțiunea „Achiziții privați” în cadrul Anunțului de participare. Procedura competitivă se derulează în cadrul proiectului “Platforma inovativa de analiza a imaginilor bazata pe Inteligenta Artificiala pentru detectarea afectiunilor pulmonare, inclusiv cele cauzate de COVID-19”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2-Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b-Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2-Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1-Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Cod SMIS 142764, contractul de finantare nr. 11/221_ap3/06.07.2021, Apelul de proiecte nr. 3. NOTA! Toate documentele/ informatiile/ formularele solicitate prin prezenta documentatie au caracter obligatoriu. Lipsa oricarui document/informatie/ formular solicitat va duce la declararea ofertei ca neconforma.