Descriere lot procedura

ATLANTIS ENGINEERING SRL Cod de înregistrare fiscala/CIF: 18505731 Nr.inregistrare:J35/934/2006 COD SMIS: 137070 SPECIFICAŢII document întocmit în baza Secțiunii a-3-a Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare Mașină debitat cu jet de apă, Mașină de debitat cu laser, Strung convențional, Mașină de frezat Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Denumirea proiectului: DIVERSIFICAREA GAMEI DE PRODUSE IN CADRUL FIRMEI ATLANTIS ENGINEERING SRL Codul SMIS al proiectului: 137070 I. Informaţii generale Tipul contractului  furnizare servicii Obiectul contractului de furnizare Bunuri : 1. Mașină de debitat cu jet de apă 2. Mașină de debitat cu laser 3. Strung conventional 4. Mașină de frezat Locul de livrare a produselor (locația implementării proiectului): Municipiul Timisoara, România, Str. Calea Torontalului nr. KM6, PARC INDUSTRIAL SI TEHNOLOGIC TIMISOARA (PITT), PARCELA D3, judetul Timis, cod postal 300668, România Tipul și durata contractului: contract de furnizare durata contractului: 9 luni Termenul de livrare: 6 luni de la lansarea comenzii Valoarea estimată a contractului: 1.108.552,22 RON + TVA, din care: Defalcarea valorii estimate: Mașină de debitat cu jet de apă (1 buc) - 505,326.99 RON+TVA Mașină de debitat cu laser (1 buc) – 471,055.52 RON+TVA Strung convențional (1 buc)– 65,044.89 RON+TVA Mașină de frezat (1 buc)– 67,124.82 RON+TVA Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii Da  Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției Da  Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 15.09.2021, ora 16:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la: Municipiul Timisoara, România, Str. Calea Torontalului nr. KM6, PARC INDUSTRIAL SI TEHNOLOGIC TIMISOARA (PITT), PARCELA D3, judetul Timis, cod postal 300668, România Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție: min 12 LUNI b. Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans, in procent de maxim 20% din valoarea totala, dupa semnarea contractului. c. Termenul de livrare a echipamentelor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). Data deschiderii ofertelor: 15.09.2021, ora 17:00 Limba de redactare a ofertei: română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri autorizate pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana Moneda folosită: RON sau EURO (cursul valutar Inforeuro din luna in care s-a intocmit nota de determinare a valorii, 1 EURO = 4.9215 RON) sau alta moneda, dar cursul valutar sa fie curs Inforeuro din luna august 2021) Curs valutar utilizat: curs Inforeuro din luna august 2021 Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: RADA AMBRUS-TIBERIU, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , tel: 0720440422, pana la data de 13.09.2021 II. Specificații tehnice Echipamentele pentru care se solicită ofertele de preț: Nr. crt. Denumire echipament Caracteristici tehnice solicitate Cantitate Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie) Ordinea priorității 1 Mașină de debitat cu jet de apă Zona de debitare min 2050*1050 mm 1 1 bucată Cursa pe axa Z min 200 mm 2 Avans rapid pe axele X/Y/Z min 20000 mm/min 3 Avans maxim de lucru min 5000 mm/min 4 Precizia de pozitionare max 0.06 mm 5 Precizia de repetabilitate max 0.05 mm 6 Greutatea maxima de incarcare pe masa min 1500 kg 7 Pompa cu carcasa de protectie acustica si supapa proportionala 8 Roata de mana electronica 9 Control CNC 10 Software CAD-CAM 11 2. Masina de debitat cu laser Putere sursa fibra laser – min 1.5 kW 1 1 bucată Capacitatea de taiere otel – min 10 mm 2 Capacitatea de taiere aluminiu min 5 mm 6 Dimensiunile mesei – min 300x150 cm 3 Accelerare ax, axa X, Y – min 10 m/s² 4 Sistem automat de schimbare a mesei 5 Setare automată a inaltimii de focalizare 8 Instalatie de absorbtie 7 Cursa axei X – min 1520 mm 9 Cursa axei Y – min 3050 mm 10 3. Strung conventional Indicator de pozitie pentru min 3 axe 12 1 bucată Universal cu 3 bacuri, min 250 mm 1 Universal cu 4 bacuri Ø min 300 mm 2 Plansaiba min Ø 350 mm 3 Dispozitiv de schimbare rapida a cutitelor 10 Suport cutit pentru schimbare rapida 6 Sistem de racire 7 Diametrul de strunjire peste suport – min 224 mm 8 Diametrul de strunjire fara punte batiu – min 690 mm 9 Lungimea piesei – min 1000 mm 10 Diametrul de strunjire peste batiu - min 460 mm 11 Alezajul axului principal – min diam 58 mm 5 Puterea motorului principal – min 5,5 Kw 4 4. Mașină de frezat Cursa pe axa X min 760 mm 2 1 bucata Cursa pe axa Y min 290 mm 3 Cursa pe axa Z min 370 mm 4 Turatii ax vertical 60 – 4.200 rpm 1 Putere motor antrenarea principala min 2.25 kW 5 Cap de mortezare cu actionare proprie 6 Indicator de pozitie pentru 3 axe 7 Avans masa TV 1000 pe axa X 8 Sistem pneumatic de prindere a sculelor 9 Sistem de racire cu emulsie 10 Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite. În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”. Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. III. Clauze contractuale solicitate: În contractele de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare. Se va menționa dacă există posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale și de ajustare a prețului contractului. IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților ANEXA NR. 1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT Nr……../data …………………… (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a), ........................................................, în calitate de .................................................., referitor la procedura de atribuire a contractului de Furnizare Mașină debitat cu jet de apă, Mașină de debitat cu laser, Strung convențional, Mașină de frezat, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat ATLANTIS ENGINEERING SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că ATLANTIS ENGINEERING SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. ............................... (numele şi funcţia persoanei autorizate) ........................................... (semnătura persoanei autorizate) Anexa nr. 2. OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT …………………… (denumirea/numele) Fișa tehnică comparativă Nr. crt. Denumire echipament Caracteristici tehnice minime solicitate Caracteristici tehnice ofertate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează) 1. Mașină de debitat cu jet de apă Zona de debitare min 2050*1050 mm Cursa pe axa Z min 200 mm Avans rapid pe axele X/Y/Z min 20000 mm/min Avans maxim de lucru min 5000 mm/min Precizia de pozitionare max 0.06 mm Precizia de repetabilitate max 0.05 mm Greutatea maxima de incarcare pe masa min 1500 kg Pompa cu carcasa de protectie acustica si supapa proportionala Roata de mana electronica Control CNC Software CAD-CAM 2. Masina de debitat cu laser Putere sursa fibra laser – min 1.5 kW Capacitatea de taiere otel – min 10 mm Capacitatea de taiere aluminiu min 5 mm Dimensiunile mesei – min 300x150 cm Accelerare ax, axa X, Y – min 10 m/s² Sistem automat de schimbare a mesei Setare automată a inaltimii de focalizare Instalatie de absorbtie Cursa axei X – min 1520 mm Cursa axei Y – min 3050 mm 3. Strung conventional Indicator de pozitie pentru min 3 axe Universal cu 3 bacuri, min 250 mm Universal cu 4 bacuri Ø min 300 mm Plansaiba min Ø 350 mm Dispozitiv de schimbare rapida a cutitelor Suport cutit pentru schimbare rapida Sistem de racire Diametrul de strunjire peste suport – min 224 mm Diametrul de strunjire fara punte batiu – min 690 mm Lungimea piesei – min 1000 mm Diametrul de strunjire peste batiu - min 460 mm Alezajul axului principal – min diam 58 mm Puterea motorului principal – min 5,5 Kw 4. Mașină de frezat Cursa pe axa X min 760 mm Cursa pe axa Y min 290 mm Cursa pe axa Z min 370 mm Turatii ax vertical 60 – 4.200 rpm Putere motor antrenarea principala min 2.25 kW Cap de mortezare cu actionare proprie Indicator de pozitie pentru 3 axe Avans masa TV 1000 pe axa X Sistem pneumatic de prindere a sculelor Sistem de racire cu emulsie Data completării: Nume și prenume Semnătura ANEXA 3 CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ La procedura de atribuire a contractului de Furnizare Mașină debitat cu jet de apă, Mașină de debitat cu laser, Strung convențional, Mașină de frezat ELEMENTE SOLICITATE ELEMENTE OFERTATE Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 zile de la data deschiderii ofertei Oferta este datată după data de 8.09.2021 Oferta este redactată în limba română sau alta limba, cu condiția depunerii unei traduceri autorizate pentru documentele întocmite într-o alta limba decat romana Termenul de livrare solicitat este de 6 luni de la lansarea comenzii Condiția de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans, in procent de maxim 20% din valoarea totala, dupa semnarea contractului. Echipamentele ofertate sunt noi. Perioada de garanție solicitata este de min 12 LUNI Costul echipamentului Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru). Data:……./……./……. OFERTANT ……………………………………. SEMNĂTURA …………………………………….