Descriere lot procedura

ANUNŢ DE PARTICIPARE Pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri in cadrul proiectului „Achizitia de echipamente performante la Profesional Concept Andi SRL„ formata din: Buldoexcavator – 1 bucata, Miniexcavator – 1 bucata. Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 2 – Imbunatatirea competitivitatiiintreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Apel de proiecte 2.1.A – Microintreprinderi [APEL 2019] Titlul proiectului: „Achizitia de echipamente performante la Profesional Concept Andi SRL„ Cod SMIS: 131711 Obiectul contractului de furnizare bunuri îl constituie achizitia de echipamente: Buldoexcavator – 1 bucata, Miniexcavator – 1 bucata, in cadrul proiectul „Achizitia de echipamente performante la Profesional Concept Andi SRL„ Locul principal de livrare: Municipiul Slatina, Str. Vlad Tepes, nr. 38, Jud. Olt, cod postal 230096. Tipul şi durata contractului, termenul de livrare a utilajelor, termenele de facturare si plată ale contractului: -contract de furnizare -durata contractului de furnizare este de maxim 4 luni -termenul de livrare şi punere în funcţiune a utilajelor este de maxim 4 luni de la semnarea contractului de furnizare; -la livrarea echipamentelor se vor prezenta sau/si intocmi documentelor doveditoare, respectiv Factura Comerciala pentru 100% din Pretul Contractual Total, Proces verbal de receptie, Proces verbal de predere-primire si Proces Verbal de punere in functiune in bune conditii, semnat fara obiectiuni de catre ambele parti; Valoarea estimată a contractului de furnizare bunuri este de 650.507,73 lei fara TVA, formata din: - Buldoexcavator – 1 bucata: 417.674,43 Lei fara TVA - Miniexcavator – 1 bucata: 232.833,30 Lei fara TVA Pentru aprecierea corecta a valorii estimate a bunurilor supuse licitatiei, toate transformarile valutare se vor efectua la cursul mediu lei/euro: 4,7517 Lei (cursul Inforeuro din luna mai 2019). Acest curs nu afecteaza relatiile contractuale viitoare dintre beneficiar si furnizor. Pretul ofertat nu poate depasi valoarea estimata pentru fiecare echipament, sub sanctiunea respingerii ofertei Procedura de achiziţie aplicata Procedura competitiva aplicată de beneficiarii privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene in conformitate cu Ordinul Ministrului fondurilor europene nr.1284/2016. Informatii despre atribuire si elementul de departajare a ofertelor: Oferta stabilita ca fiind câstigătoare va fi acea oferta care îndeplineste cerintele solicitate in cadrul anuntului de participare, din ANEXA – SPECIFICATII TEHNICE si care are pretul cel mai scăzut. De asemenea, operatorul economic care va oferta un pret peste valoarea estimata va fi descalificat de la prezenta procedura de achizitie. Condiţii de participare Documente de calificare: 1. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situaţiile descrise la art. 14 şi art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011, în original - Formularul nr. 2. Cerinta obligatorie Operatorii nu trebuie sa se afle in conflict de interese conform prevederilor art. 14–15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale afarente acestora. Structura actionariatului beneficiarului este următoarea: - Anghel Vasile Alexandru – Asociat Unic Comisia de evaluare a ofertelor la prezenta procedura: 1. Anghel Vasile Alexandru – Preşedinte cu drept de vot 2. Ionescu Elena Adriana – Membru Membrii echipei de implementare a proiectului: 1. Manager de proiect si responsabil tehnic: Anghel Vasile Alexandru 2. Responsabil financiar: Ionescu Elena Adriana Responsabili de întocmirea documentaţiei de atribuire: 1. Manager de proiect si responsabil tehnic: Anghel Vasile Alexandru 2. Responsabil financiar: Ionescu Elena Adriana 2. Certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului, din care să rezulte faptul ca ofertantul este furnizor de produse cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţa produse similare obiectului contractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Certificatul constatator se prezintă în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite de traducerea autorizată în limba română. În cazul în care operatorul economic, ales în urma comparării ofertelor primite, a depus certificatul constatator în copie conform cu originalul, beneficiarul privat are dreptul de a solicita acestuia, înainte de semnarea contractului, depunerea documentului în original sau copie legalizată. Nedepunerea documentelor solicitate va constitui motiv pentru respingerea ofertei. 3. Oferta tehnică va cuprinde: 1. caracteristicile tehnice solicitate prin prezenta documentatie (pentru ofertantii persoane juridice straine este necesara traducere autorizata). 2. perioada de garantie oferita: minim 12 luni de la data punerii in functiune 3. termen de livrare de maxim 4 luni de la semnarea Contractului de furnizare. 4. modalitatea de acordare service, timpul de interventie in cazul semnalarii unei defectiuni; 5. modalitatea de transport/livrare utilaje; 6. modalitatea de instruire a personalului ce va opera utilajele. 7. alte documente relevante Operatorul economic are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a caracteristicilor tehnice si a modului de prezentare a propunerii tehnice. Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor. Propunerea tehnica se va prezenta sintetic in conformitate cu Formularul 3. Cerintele din Anexa cu specificatii tehnice sunt cerinte minimale. Ofertantul va prezenta îndeplinirea individuală a fiecărei cerinte minime si a conditiilor cu caracter tehnic, sub formă tabelară, făcând referire în paralel la cerinta minimă solicitată prin prezenta Anexă si la specificatia tehnică ofertată corespunzătoare. ALTE CERINTE TEHNICE Produsele ofertate trebuie sa fie noi, sa fie certificate conform standardelor internationale de calitate specifice pentru beneficiar. 4. Oferta financiară Pretul ofertat va fi exprimat în lei si/sau euro fara TVA si cu TVA, referindu-se strict la valoarea echipamentului cuprins in oferta tehnica (Pentru euro va folosi cursul 4.7517 Lei, cursul Inforeuro din luna mai 2019). Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la: 1. Pret pentru echipament; se va oferta un pret unic care sa cuprinda toate optiunile utilajului cuprinse in oferta; 2. Pretul pentru transport/livrare utilaj (conform INCOTERMS 2010) a utilajului si costurile aferente evidentiate separat ; Se vor preciza si in cazul in care costurile sunt 0. 3. Pretul pentru asigurarea utilajului- evidentiat separat. Se va preciza si in cazul in care costul este 0. 4. Pretul pentru instruirea personalului ce va opera utilajul si costurile aferente acestui proces evidentiate separat – (de exemplu: instruire personal ce va opera utilajul – cost: x lei/euro). Se vor preciza si in cazul in care costurile sunt 0. 5. Alte informatii Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Operatorul economic trebuie sa prezinte propunerea financiara in formatul din Formularul 4 care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul total al echipamentului descris in Propunerea tehnica in conformitate cu Specificatiile tehnice. Pretul ofertat se va exprima in lei sau euro fara TVA si cu TVA, referindu-se strict la valoarea echipamentului cuprins in oferta tehnica. Toate documentele justificative vor fi certificate de operator economic prin semnare si stampilare. Nerespectarea modului de prezentare a propunerii financiare vor constitui motiv pentru respingerea ofertei. În cadrul ofertei financiare se va preciza valabilitatea ofertei folosind sintagma: ”Valabilitatea ofertei este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertei, respectiv de la data de 16.08.2021” Notă: Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Anexa cu specificaţii tehnice sau care nu satisfac cerinţele prezentului anunţ de participare va fi declarată ofertă necorespunzătoare şi va fi respinsă. De asemenea, operatorul economic care va oferta un pret peste valoarea estimată va fi descalificat de la prezenta procedura de achizitie. FORMULARE SI ANEXE 1. FORMULARE Formularul nr. 1 – Scrisoare de înaintare; Formularul nr. 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile descrise la art.14 şi art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011; Formularul nr. 3 – Formular de propunere tehnica Formularul nr. 4 – Formular de propunere financiara Model contract de furnizare. 2. ANEXA CU SPECIFICAŢII TEHNICE PREZENTAREA OFERTEI Oferta va cuprinde un opis. Opisul va respecta corespondenta fiecărui document cu paginatia ofertei. Fiecare pagină a ofertei va fi numerotata si semnata de către reprezentantul autorizat al ofertantului. În situatia în care oferta nu este semnată de reprezentantul legal, se va atasa la ofertă si împuternicirea din partea societătii reprezentate pentru persoana care a semnat oferta, în exemplar original. Modul de prezentare: 1. operatorii economici nerezidenti trebuie sa prezinte toate documentele intr-o limba de circulatie internationala (preferabil engleza), cat si varianta acestora in limba romana; 2. toate documentele justificative vor fi certificate de operatorul economic prin semnare si stampilare pe fiecare pagina, de catre Reprezentantul legal. In cazul in care documentele vor fi semnate de catre altcineva este necesar sa se ataseze o Imputernicire; 3. un exemplar al propunerii tehnice in original, introdus in plic, pe care se va mentiona «Propunere tehnica»; 4. un exemplar al propunerii financiare in original, introdus in plic, pe care se va mentiona «Propunere financiara»; 5. documentele de calificare si eligibilitate - introduse in plic, pe care se va mentiona «Documentele de calificare»; Oferta va fi depusa într-un exemplar original si o copie, fiecare fiind sigilat si corespunzător marcat. Ambele exemplare se vor introduce într-un pachet care se va sigila si va fi însotit de un plic nesigilat care va contine: - Formularul nr. 1 - Scrisoare de înaintare, în exemplar original; Pachetul exterior va fi inscriptionat cu următoarele informatii: - numele si adresa beneficiarului privat; - numele, adresa, telefonul, faxul, e-mailul ofertantului; - mentiunile: - Pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri in cadrul proiectului “Achizitia de echipamente performante la Profesional Concept Andi SRL” si anume: Buldoexcavator – 1 bucata, Miniexcavator - 1 bucata. DESCHIDEREA OFERTELOR In conformitate cu OMFE 1284/2016 beneficiarul privat va completa o comunicare scrisa privind rezultatul procedurii, acesta avand obligatia de a publica pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro date despre castigatorul contractului in termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achizitie. Solicitările de clarificări se pot transmite pe mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 11.08.2021 Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării. • Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. • Achizitorul are obligatia de a transmite raspunsurile pana la data limita prevazuta in prezenta documentatiei de atribuire. • In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in termenul mentionat in anunt, solicitarea de clarificare nu va fi luata in considerare. • Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro Data şi ora limită de depunere a ofertei Termenul limită de depunere este 16.08.2021 ora 16:00, la sediul: Sat Grosi, Comuna Babana, Str. Onecari nr. 35, judetul Arges, cod postal 117055, România Telefon: 0751.403.169 Ofertele se pot depune/transmite la adresa indicată de Luni până Vineri între orele 10.00 – 16.00. Contestaţiile se pot depune la - beneficiarul privat, la adresa de mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. - şi apoi, la instanţa competentă. Termenul de depunere a unei contestatii este de 3 zile începând cu ziua următoare luării la cunostintă de către contestator despre un act al beneficiarului privat pe care acesta îl consideră nelegal. Cazuri de respingere a ofertelor • Neprezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate • Prezentarea documentelor nesemnate/nestampilate/neconforme cu specificatiile prezentate in prezenta documentatie • Ofertarea de bunuri care nu corespund obiectului de achizitie sau care nu respecta cerintele minime solicitate • Prezentarea unei oferte incomplete (ofertarea partiala a bunurilor) • Alte neconformitati ale ofertei raportat la prevederile prezentei documentatii • Depunerea ofertei dupa data si ora sau la alta adresa decat cele prevazute in prezenta documentatie • Depunerea ofertei folosind alte mijloace decat cele prevazute in prezenta documentatie (ofertele transmise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate). Contractul va fi atribuit ofertantului care se va califica si a carui oferta prezinta cele mai multe avantaje financiare si tehnice pentru realizarea scopului proiectului si indeplinirii necesitatilor societatii contractante, la un raport pret /calitate competitiv. Oferta stabilita ca fiind câstigătoare va fi acea oferta care îndeplineste cerintele solicitate in cadrul anuntului de participare, din ANEXA – SPECIFICATII TEHNICE si care are pretul cel mai scăzut. Limba de redactare a ofertei: română Orice alte documente emise în alte limbi decât limba română vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română. Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data depunerii ofertei. Ofertele alternative: interzise. Data publicării: 06.08.2021 Beneficiar privat: PROFESIONAL CONCEPT ANDI SRL