Descriere lot procedura

Furnizorul se obliga sa livreze, instaleze si sa puna in functiune produsele mentionate in documentatia de atribuire, care sa respecte cerintele minimale solicitate prin Specificatiile Tehnice, in termenul ofertat si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, oferta tehnica si financiara.