Descriere lot procedura

SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 ACHIZITOR Denumirea firmei DASSM SRL Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J07/21/2000 Cod Unic de Înregistrare / CIF RO 12654157 Adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Nr. E63 din 20/07/2021 SPECIFICAŢII document întocmit în baza Secțiunii a-3-a Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare: Buldoexcavator (1 buc) Proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020 PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2 STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură Denumirea proiectului: „Construire complex pescăresc, amenajări exterioare, împrejmuire teren și branșamente utilități “ Codul SMIS al proiectului: 135361 I. Informaţii generale Tipul contractului furnizare servicii Obiectul contractului de furnizare 1. Furnizare Buldoexcavator (1 buc) SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului):  Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Jud. Botosani Tipul și durata contractului:  contract de furnizare  durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: 120 de zile de la semnarea contractului Valoarea estimată a contractului: 411,178.37 RON + TVA, Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii Da Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției Da Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 30.07.2021 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. / Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. si prin curierat la adresa : Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Jud. Botosani Modul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta va incorpora: • oferta tehnica detaliata. • oferta financiara • certificatul constatator detaliat emis de ONRC in termen de valabilitate (nu mai vechi de 30 de zile) sau echivalent pentru ofertantii din alta tara. • anexele 1, 2, 3 completate corespunzator. SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție b. Condiții de plată c. Termenul de livrare a dotarilor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentului, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunului (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). e. Valabilitatea ofertei min 60 de zile de la deschiderea ofertei, ( de la data de 30.07.2021) f. Alte informații pe care le considerați relevante. Data deschiderii ofertelor: 02/08/2021 ora 10:00 Limba de redactare a ofertei: Limba română. În cazul în care oferta va fi redactată într-o alta limba decat limba romana, aceasta va fi însoțită de o traducere în limba română, realizată de un traducător autorizat. Moneda folosită: RON sau EURO Curs valutar utilizat: Cursul euro/lei pentru analizarea ofertelor este cursul de schimb INFOREURO de 4,7515 RON/EUR (valabil la data lansării apelului de proiecte). Este doar un curs indicativ de comparatie a ofertelor pentru situatia in care sunt prezentate oferte in EURO si in RON. SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Burac-Vlas Cristian-Ionut,administrator DASSM SRL contact: tel 0749 632 178, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , până la data de 28.07.2021. Clarificarile primite si raspunsul la acestea se vor posta pe site-ul www.fonduri-ue.ro II. Specificații tehnice BULDOEXCAVATOR : Denumire echipament Caracteristici tehnice minime solicitate/ Caracteristici suplimentare solicitate*: Ordinea prioritate Cantitate buldoexcavator  Putere motor:91 cp 1 1 buc  Adâncime maximă de săpare:5970 mm 2  Înălțime maximă de ridicare: 3450 mm 3  Cilindree 4400 cmc 4  Număr cilindri:4 5  Putere maximă:91 cp 6  Încărcare dinamică punte față:8300 kg 7  Încărcare dinamică punte față:12500 kg 8  Opționale incluse: Cupă excavare pentru lucrări grele 400 mm, capacitate 0,103 mc; Cupă excavare pentru lucrări grele 800 mm, capacitate 0,248 mc, Cupă taluzare 1524 mm, 4xkit bolturi flotante pentru prindere rapidă, 9 SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 dispozitiv de schimbare rapidă a cupelor excavator-mecanic, tocător vegetație *Prezentarea caracteristicilor tehnice suplimentare, constituie un avantaj tehnic în selectarea furnizorului câștigător, dar nu este obligatoriu prezentarea acestora. Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite. În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”. Este obligatorie prezentarea si respectarea caractesticilor tehnice . In cazul in care nu se respecta vreuna din caracteristicile solicitate minime atunci oferta se va respinge. Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. III. Clauze contractuale solicitate: În contractele de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare. Perioada de garantie solicitata: min 12 luni SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 IV. Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților ANEXA NR. 1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT Nr……../data …………………… (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a), ........................................................, în calitate de .................................................., referitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare Buldoexcavator (1 buc), declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat DASSM SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că DASSM SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. ............................... (numele şi funcţia persoanei autorizate) SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 ........................................... (semnătura persoanei autorizate) Anexa nr. 2. OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT …………………… (denumirea/numele) Fișa tehnică comparativă Denumire echipament Caracteristici tehnice minime solicitate/ Caracteristici suplimentare solicitate: Caracteristici tehnice ofertate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează) Buldoexcavator Caracteristici tehnice minime solicitate  Putere motor:91 cp   Adâncime maximă de săpare:5970 mm   Înălțime maximă de ridicare: 3450 mm   Cilindree 4400 cmc   Număr cilindri:4  Putere maximă:91 cp   Încărcare dinamică punte față:8300 kg   Încărcare dinamică punte față:12500 kg   Opționale incluse: Cupă excavare pentru lucrări grele 400 mm, capacitate 0,103 mc; Cupă excavare pentru lucrări grele 800 mm, capacitate 0,248 mc, Cupă taluzare 1524 mm, 4xkit bolturi flotante pentru prindere rapidă,  SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 dispozitiv de schimbare rapidă a cupelor excavator-mecanic, tocător vegetație Data completării: Nume și prenume: Semnătura ANEXA 3 CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ La procedura de atribuire buldoexcavator (1 buc) ELEMENTE SOLICITATE ELEMENTE OFERTATE Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 60 zile de la data deschiderii ofertei (de la data de 30.07.2021) Oferta este datată după data de 20.07.2021 Oferta este redactată în Limba română. În cazul în care oferta va fi redactată într-o alta limba decat limba romana, aceasta va fi însoțită de o traducere în limba română, realizată de un traducător autorizat Termenul de livrare solicitat este de 120 zile de la semnarea contractului Echipamentele ofertate sunt noi Costul echipamentelor: 411,178.37 + TVA Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru) Perioada de garantie solicitata: min. 12 luni Existenta ofertei financiare Moneda folosita in oferta financiara: RON sau EURO Existenta anexelor 1, 2, 3 completate corespunzator Existenta certificatului constatator detaliat emis de ONRC in termen de valabilitate (nu mai vechi de 30 de zile) sau echivalent pentru ofertantii din alta tara SC DASSM SRL Adresa sediu social: Sat Stăuceni, Comuna Stăuceni, Strada 30, Nr. 499, Judet Botoşani CUI: 12654157 J07/21/2000 Cod CAEN principal: 0322 Acvacultura in ape dulci Administrator: BURAC-VLAS CRISTIAN-IONUŢ Contact: tel 0749632178 email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Contract de finantare nr. 494/26.01.2021 cod SMIS 135361 Data:……./……./……. OFERTANT ……………………………………. SEMNĂTURA …………………………………….