Descriere lot procedura

I. Informaţii generale Tipul contractului 1 furnizare 0 servicii Obiectul contractului de furnizare Bunuri: 1. Centru de prelucrare vertical CNC - 3 buc Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului): • Municipiul Târgu Jiu, Aleea Macului, nr. 3, Hala fabricate C1, nr. Cadastral 39493, Județ Gorj Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: 12 luni Termenul de livrare: Termen de garanție 3 luni (13 saptamani) de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare Minim 12 luni Valoarea estimată a contractului: 1.054.877,40 RON + TVA, din care Defalcarea valorii estimate: Centru de prelucrare vertical CNC - 1.054.877,40 RON + TVA - 3 buc (351.625,80 RON + TVA/1 buc) Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii 0 Da 1 Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției 0 Da 1 Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 21.07.2021 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. • Ofertele se depun/ se transmit prin curierat sau personal la: Municipiul Târgu Jiu, Aleea Macului, nr. 3, sau se pot transmite prin e-mail la dresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Modul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție: minim 12 luni b. Condiții de plată: Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată și a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Sa accepta emiterea facturilor de avans. c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor: 3 luni (13 saptamani) de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu conditia respectarii perioadei de implementare d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). e. Posibilitatea ajustării prețului f. Alte informații pe care le considerați relevante Data deschiderii ofertelor: 21.07.2021, ora 14:00 Limba de redactare a ofertei: Română sau altă limbă, cu traducere autorizată Moneda folosită: RON sau EURO Curs valutar utilizat: 1 euro = 4.9278, Curs BNR din 14.07.2021 comunicat in 13.07.2021 Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Florea Ciprian, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 19.07.2021 ora 14:00 II. Specificații tehnice “Centru de prelucrare vertical CNC” Denumire echipament Caracteristici tehnice solicitate Cantitate Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie) Ordinea priorității (de la 1 la 4/ de la 1 la 7) Centru de prelucrare vertical CNC • Suprafata efectiva a mesei este de 1321 mm x 457 mm 1 3 buc. • Turatia maxima a axului principal – 8100 rpm 2 • Pompa de racire cu debit variabil 3 • Magazie automata de scule cu 20 de postui 4 Caracteristici tehnice suplimentare*: • Cursa pe axa x maxim 1270 mm minim 1050 mm 5 • Cursa pe axa y maxim 550 mm minim 508 mm 6 • Cursa pe axa z maxim 635 mm minim 520 mm 7 • Capacitate de incarcare masa de lucru Maxim 1600 Kg Minim 1300 Kg 8 • Cursa de la partea frontala a arborelui la masa Maxim 742 mm Minim 650 mm 9 • Posibilitate conectare wireless 10 • Posibilitate editare programe in timpul prelucrarii 11 *Mențiune: acolo unde există mențiunea „min.” se acceptă acel minim sau valori mai mari (ex. min. 520 mm – se acceptă 520 mm sau mai mult/performant decat 520mm), acolo unde nu se specifică min. sau interval, se acceptă acea valoare sau valori mai mari (ex.742mm – se acceptă 742mm sau mai mult de 742 mm) Caracteristicile tehnice menționate se solicită a fi valoric exacte (nu se acceptă abateri/deviații de la ele). Caracteristicile utilajelor pot ușura utilizarea de către persoane cu dizabilități, dar nu constau în adaptări specifice, fiind mai degrabă caracteristici ergonomice adresate publicului larg al utilizatorilor. *Prezentarea caracteristicilor tehnice suplimentare, constituie un avantaj tehnic în selectarea furnizorului câștigător, dar nu este obligatorie prezentarea acestora Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite. În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”. Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. III. Clauze contractuale solicitate: În contractele de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la: Livrare Montaj Punere în funcțiune Recepție Standarde de calitate Service Garanții Posibilitatea de acordare a unui avans Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare.