Descriere lot procedura

Vă invitam sa participati la procedura competitiva conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect prestarea de Servicii de informare si consiliere profesionala conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „FPC-Vest – Formare profesionala in sprijinul cresterii eficientei angajatilor pe piata muncii in Regiunea Vest”, proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Nr. contract de finantare POCU/726/6/12/136168 (4912/06.04.2021), Axa prioritară 6: Educație și competențe/ Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor învațarii dobândite în contexte non-formale si informale. Obiectul contractului: prestarea de Servicii de informare si consiliere profesionala pentru 651 de persoane, Cod CPV 79998000-6 Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata: pana in 06 Aprilie 2023. Valoarea estimata (Lei fara TVA): total 292.950,00 Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 14.07.2021, ora 12:00.