Descriere lot procedura

Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de Furnizare: Motostivuitor Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Denumirea proiectului: Investiții pentru consolidarea pe piață a companiei REMAT EUROTOP SRL Codul SMIS al proiectului: 132117 I. Informaţii generale Tipul contractului: furnizare Obiectul contractului de furnizare Bunuri: 1. Motostivuitor Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului): • Loc. Târgu Mureș, strada Depozitelor, nr. 30, identificat ca și construcție C36, jud. Mureș Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: 4 luni Termenul de livrare: 4 luni de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare Valoarea estimată a contractului: 73.548,02 RON + TVA, din care Defalcarea valorii estimate: - Motostivuitor: 73.548,02 RON + TVA Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii: Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției: Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 17.06.2021 ora 16:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la: Loc. CURTENI, STR. PRINCIPALA 222B Cod Poștal 547568, jud. MUREȘ. Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție b. Condiții de plată Se vor stabili la momentul încheierii contractului de furnizare. Se acceptă facturi de avans. Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de plată reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016. c. Termenul de livrare a echipamentelor / utilajelor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/utilajelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). e. Alte informații pe care le considerați relevante. Data deschiderii ofertelor: 18.06.2021 Limba de redactare a ofertei: română sau orice limbă de circulație internațională cu condiția să fie însoțită de o traducere autorizată Moneda folosită: RON sau EURO Curs valutar utilizat: 4.9196 lei/euro – https://www.cursbnr.ro/curs-inforeuro Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Stoica Filip-Hadrian, date de contact inclusiv email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. până la data de 14.06.2021, ora 12:00