Descriere lot procedura

Beneficiarul, Societatea RCG CONSULTING GROUP S.R.L invita operatorii economici interesati sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de Servicii creare si intretinere platforma, in vederea implementarii proiectului „Stagii de practica si consiliere profesionala pentru elevii din regiunea de dezvoltare Nord-Vest in domeniile turism si alimentatie”, Cod SMIS 131808, Cod CPV 72212190-7 - Servicii de dezvoltare de software educational in conformitate cu cerintele din Specificatiile tehnice publicate. Achizitia se desfasoara in cadrul proiectului „Stagii de practica si consiliere profesionala pentru elevii din regiunea de dezvoltare Nord-Vest in domeniile turism si alimentatie”, Cod SMIS 131808, in cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 6.Educație și competențe; Obiectiv specific: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), beneficiarul avand calitatea de Lider. Valoarea estimata a contractului: 135450,00 lei fara TVA.