Descriere lot procedura

POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL Cod SMIS 2014+: 129841 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. SPECIFICAŢII document întocmit în baza Secțiunii a-3-a Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate din Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de “Licenta Business Intelligence” Programul Operațional Competitivitate Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere Denumirea proiectului: „Realizarea unui algoritm bazat pe inteligenta artificiala in cadrul societatii POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL” Codul SMIS al proiectului: 129841 I. Informaţii generale Tipul contractului  furnizare 0 servicii Obiectul contractului de furnizare Bunuri: 1.Licenta Business Intelligence (7 buc) : 14,178.75 lei + TVA x 7 buc = 99,251.25 lei + TVA Locul de livrare a produselor (locația implementării proiectului): • Mun.Cluj-Napoca,Strada SOIMULUI, Nr. 24, Etaj 3, Judet Cluj Tipul și durata contractului: • contract de furnizare • durata contractului: 10 luni Termenul de livrare: 1 luna de la lansarea comenzii Valoarea estimată a contractului: 99,251.25 RON + TVA, din care Defalcarea valorii estimate: 1.Licenta Business Intelligence (7 buc) : 14,178.75 lei + TVA x 7 buc = 99,251.25 lei + TVA Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse și/sau servicii 0 Da  Nu Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției 0 Da  Nu Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate în capitolul II. Detalii despre evaluarea ofertelor: Clarificări care pot fi solicitate în etapa de evaluare a ofertelor de preț: - Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei - Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate) - Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă și 3 – Centralizator oferte de preț. Lipsa acestor anexe poate face obiectul unei singure clarificări. Lipsa ofertei tehnice nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 03.11.2020, ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la: adresa Mun.Cluj-Napoca,Strada SOIMULUI, Nr. 24, Etaj 3, Judet Cluj Modeul de prezentare a ofertei și a anexelor Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. În oferta de preț prezentată de către potențialii ofertanți se va menționa: a. Perioada de garanție b. Condiții de plată : Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans, procentul avansul fiind stabilit in Contractul de furnizare. c. Termenul de livrare a licentelor d. În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul licentelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). e. Alte informații pe care le considerați relevante. Data deschiderii ofertelor: 04/11/2020 Limba de redactare a ofertei: română , engleza sau orice alta limba, cu conditia depunerii unei traduceri autorizate impreuna cu oferta redactata pe alta limba decat romana Moneda folosită: RON, EUR Curs valutar utilizat: 1 euro = 4.6701 RON din (cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie din data lansarii apelului POC 2.2.1.) Ofertele alternative: Sunt interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor din partea ofertanților: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: SIPOS ZSOLT, tel: 0740 777 473 , e-mail: E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , până la data de 28.10.2020 II. Specificații tehnice Licentele Business Intelligence pentru care se solicită ofertele de preț: Nr. crt. Denumire echipament Caracteristici tehnice solicitate Cantitate Caracteristici tehnice obligatorii (Cerință obligatorie eliminatorie) Ordinea priorității (de la 1 la 4) 1. Licenta Business Intelligence (7 buc) • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul financiar 1 7 buc • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul management 2 • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul marketing 3 • Posibilitate de monitorizare in timp real al operatiunilor din cadrul firmei 4 Caracteristici tehnice suplimentare*: • Functie de planificare 1 • Conexiune la orice tip de baze de date (Firebird, MS SQL, Oracle, 2 • Functionalitate tabel PIVOT 3 • Posibilitate de customizare a solutiei, furnizorul sa aiba access la codul sursa 4 Următoarele caracteristici tehnice se solicită a fi valoric exacte (nu se acceptă abateri / deviații de la ele): • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul financiar • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul management • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul marketing • Posibilitate de monitorizare in timp real al operatiunilor din cadrul firmei Celelalte caracteristici tehnice sunt minime sau maxime, conform celor indicate în tabelul de mai sus. *Prezentarea caracteristicilor tehnice suplimentare, constituie un avantaj tehnic în selectarea furnizorului câștigător, dar nu este obligatoriu prezentarea acestora. Ordinea priorității se va aplica la atribuirea ofertelor, ca elemente de departajare în situația în care fiecare potențial furnizor participant a depus o ofertă în care se regăsesc toate caracteristicile tehnice minime. În această situație departajarea se va realiza în baza priorităților mai sus amintite. În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”. Oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentului / echipamentelor. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. III. Clauze contractuale solicitate: În contractele de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans. Oferta de preț câștigătoare se anexează la contractul de furnizare. În contractele de furnizare vor fi prevăzute în mod expres criterii de penalizare ale furnizorilor (ofertantului câştigător) în cazul în care se dovedeşte că acesta a prezentat: documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete in cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de furnizare, sau pe durata realizării contractului, care au adus prejudicii (corecţii financiare) beneficiarului finantarii. În acest caz se va proceda la aplicarea de penalitati de 10%, în corelare exactă cu penalităţile/corecţiile/retragerile de sume aplicate beneficiarului finanţării din partea oricarei Institutii abilitate de lege in acest sens'. IV. Anexa/Anexele solicitate a fi completate din partea ofertanților ANEXA NR. 1 – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DIN PARTEA OFERTANTULUI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT Nr……../data …………………… (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a), ........................................................, în calitate de .................................................., referitor la procedura de atribuire a contractului de “Licente Business Intelligence”, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că POWERSOFT BUSINESS SOLUTIONS SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. ............................... (numele şi funcţia persoanei autorizate) ........................................... (semnătura persoanei autorizate) Anexa nr. 2. OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT …………………… (denumirea/numele) Fișa tehnică comparativă Nr. crt. Denumire echipament Caracteristici tehnice minime solicitate Caracteristici tehnice ofertate (se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează) 1. Licente Business Intelligence • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul financiar • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul management • Posibilitate de comparare date din trecut din domeniul marketing • Posibilitate de monitorizare in timp real al operatiunilor din cadrul firmei Caracteristici tehnice suplimentare*: • Functie de planificare • Conexiune la orice tip de baze de date (Firebird, MS SQL, Oracle, • Functionalitate tabel PIVOT • Posibilitate de customizare a solutiei, furnizorul sa aiba access la codul sursa Data completării: Nume și prenume: Semnătura ANEXA 3 CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ La procedura de atribuire a contractului de “ Licente Business Intelligence” ELEMENTE SOLICITATE ELEMENTE OFERTATE Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 60 zile de la data deschiderii ofertei Oferta este datată după data de 22.10.2020 Oferta este redactată în limba romana , engleza sau in orice alta limba, daca este intr-o alta limba decat romana se anexeaza si traducerea aferenta semnata de catre un traducator autorizat Termenul de livrare solicitat este de 1 luna de la plasarea comenzii Condiția de plată solicitată : Se va menționa în cadrul ofertei condițiile de plată propuse și dacă se acceptă condițiile de plată utilizând mecanismul a cererilor de rambursare reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a normelor de aplicare a OUG nr.40/2015 aprobate prin HG 93/2016). Exista posibilitatea acordarii unui avans, procentul avansul fiind stabilit in Contractul de furnizare. Licentele ofertate sunt noi. Perioada de garanție de min 12 luni. Costul licentelor: Valoare estimata a contractului: 99,251.25 RON + TVA, din care Defalcarea valorii estimate: 1.Licenta Business Intelligence (7 buc) : 14,178.75 lei + TVA x 7 buc = 99,251.25 lei + TVA Costul licentelor, costurile de transport, asigurare, livrare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). Data:……./……./……. OFERTANT ……………………………………. SEMNĂTURA …………………………………….