Descriere lot procedura

Proiectul este aprobat în cadrul schemei de finanțare Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1a – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Titlul proiectului: Lansarea societății Vertical Finance S.R.L. pe piața serviciilor de inspecție și monitorizare aeriană a construcțiilor. Contract de finanțare: 5810/04.08.2020. Cod SMIS: 133183. Obiectul contractului: ”Achiziție echipamente IT&C și software de procesare”. Tip contract: furnizare. Valoarea estimată a contractului: 148.100,00 lei fără TVA. Adresa de depunere a ofertelor: localitatea Dumbrăvița, str. Simfoniei, nr. 25, cam. 1, jud. Timiș, România (sediul social). Data și ora limită de depunere a ofertelor: 25.10.2020, ora 17:00. Data și ora de deschidere a ofertelor: 26.10.2020, ora 10:00. Operatorul economic interesat să participe la procedură, va descărca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, format pdf., Anunțul de participare în vederea elaborării ofertei și depunerea în termenul prevăzut. Operatorul economic (ofertantul) va examina cu atenţie documentația de atribuire/specificaţiile tehnice și va respecta minim criteriile obligatorii de calificare și selecție. Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu completările și modificările ulterioare.