Descriere lot procedura

S.C. NILGOM S.R.L., Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași, are onoarea sa vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție „Furnizare echipament pentru activitatea de producție părți componente structuri metalice – Mașina de debitat tablă”, în cadrul proiectului „Achiziția de echipamente înalt tehnologizate pentru activitatea de producție părți componente structuri metalice în cadrul firmei SC NILGOM SRL”, Cod SMIS 44022, contract de finanțare nr. 4m/400045/2/06.09.2013 1. Obiectul contractului: Furnizare echipament pentru activitatea de producție părți componente structuri metalice – Mașina de debitat tablă. Contractul prevede 1 lot, detaliat în documentația de atribuire și nu există posibilitatea de achiziționare a unor cantități suplimentare. 2. Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: documentația de atribuire este atașată în cadrul anunțului, se poate descărca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea Achiziții beneficiari privați. 3. Sursa de finanțare: 30% fonduri private și 70% fonduri comunitare, prin: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 - 2013 AXA PRIORITARA 1 - „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”. OPERAŢIUNEA a) „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii 4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Ordinul 1120 din 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: a) Propunerea tehnică, însoțită de documentația tehnică de la producător, original sau copie certificată de ofertant; b) Propunerea financiară, inclusiv Anexa la propunerea financiară, cu detalierea elementelor de cost (transport, montaj etc.); c) Declarația de eligibilitate; d) Declarație privind respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese; e) Pentru Persoane juridice române: Certificat constatator, original sau copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile față de de data depunerii ofertei, care să conțină cel puțin: obiectul de activitate care sa includă activitățile ce fac obiectul licitatiei, acționarii si administratorii firmei, mențiuni cu privire la neîncadrarea in prevederile Legii 85/2006, alte informații relevante despre starea firmei; f) Pentru Persoanele juridice straine: Documente care dovedesc înregistrarea (copie legalizată /original), traduse legalizat, emise de organisme similare care sa dovedeasca starea de functionare a firmei, in conformitate cu prevederile din tarile unde ofertantii își au sediul. Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizată. Ofertantul va depune documente din care sa rezulte faptul ca obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in nomenclatorul/obiectul de activitate al ofertantului, emis de autoritatile competente din tara respective (echivalent al Certificatului constatator emis de ONRC in Romania). g) În cazul în care oferta și documentele însoțitoare nu sunt semnate de reprezentantul legal menționat în Certificatul constatator, se va prezenta împuternicirea persoanei desemnate să reprezinte ofertantul. 6. Limba de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare: română. Documentele depuse în altă limbă vor avea atașată o traducere autorizată în limba română. 7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor pe documentatia de atribuire: 12.05.2014, ora 16.30. 8. Data limită si ora pentru depunerea ofertei: 19.05.2014, ora 12.00 9. Modalitatea de depunere a ofertei: direct, la sediul S.C. NILGOM S.R.L., Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași, în plic închis netransparent. Ofertele depuse la alte adrese sau după data limită precizată nu vor fi luate în considerare. NU sunt solicitate garanții de participare. Nr. de exemplare: 1 (un) exemplar. 10. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 19.05.2014, ora 13.00, locul: Municipiul Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași. 11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data depunerii. 12. Pretul ofertei este ferm, va fi exprimat în LEI, fără TVA. 13. La oferta de baza: NU se acceptă oferte alternative. 14. Termenul comercial în care se va încheia contractul: DAP (Delivered At Place conform INCOTERMS 2010). 15. Livrarea echipamentelor va fi realizată în locația de implementare a proiectului din Municipiul Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la datele mentionate mai jos. Persoana de contact: dna. Cicilia Daminescu Adresa poştală: Iași, Str. Trei Fântâni, jud. Iași Adresa poştă electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Număr de telefon: 0371407227, 0730330763 Număr de fax: 0372870688