Descriere lot procedura

Descriere: S.C. SIMAR INDUSTRIAL S.R.L. Cod unic de înregistrare: RO 15381728 Număr la Registrul Comerțului: J40/5480/2003 BD. Preciziei, Nr. 1, Sector 6 Bucuresti Tel: 0726 327 246 / Fax: 0318176739 ANUNȚ DE INTENȚIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri (utilaje și echipamente pentru fabricarea altor mașini și utilaje specifice ) PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” AXA PRIORITARĂ 1- Un sistem inovativ si ecoficient de productie DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM OPERAŢIUNEA a) – Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile TITLU PROIECT – Dezvotarea si modernizarea capacitatii de productie la S.C SIMAR INDUSTRIAL S.R.L prin achizitia de utilaje productive Obiectul contractului îl constituie achiziția utilajului in scopul dezvoltării si modernizarii capacitatii de productie, dupa cum urmeaza: • Instalatie de taiere cu plasma – 1 buc; Locul de livrare a produselor ( locația implementării proiectului ): Str. Rudeni, Nr. 74A, Chitila, Judet Ilfov. Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri (utilaje) • perioada de valabilitate a contractului de furnizare bunuri ( instalație de taiere cu plasma) este de minim 12 luni • perioada de livrare a utilajelor care fac obiectul contractului de furnizare bunuri este de 2 luni Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea utilajului de mai jos, necesar implementării proiectului este de 110557,22 RON fara TVA. 1.Instalatie de taiere cu plasma – 1 buc –110.557,22 RON fara TVA Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Data și ora limită de depunere a ofertei: Termenul limită de depunere este 10.12.2013ora 12:00, la punctul de lucru Str. Rudeni, Nr. 74 A, Chitila, Județ Ilfov,iar deschiderea şi evaluarea ofertelor între 10.12.2013 , la punctul de lucru din Str. Rudeni, Nr. 74 A, Chitila, Județ Ilfov. Ofertele se transmit prin poştă/curier rapid sau se depun personal. Limba de redactare a ofertei: română. Pentru ofertele depuse într-o altă limbă trebuie traducere în limba română semnată şi ştampilată de un traducător autorizat. Valabilitatea ofertei: 90 de zile Criteriu de selectie: oferta cea mai competitiva respectand principile enuntate in Ordinul 1120/2013 ( principiul transparentei, principiul economicitatii, principiul eficientei, principiul eficacitatii) Informatii si clarificari : se pot solicita in scris despre elementele cuprinse în aceasta până la data 05.12.2013, ora: 12.00. Cererea de clarificări poate fi depusă la sediul autorității contractante sau transmisă pe e-mail. Ofertele alternative: interzise DATA: 03.12.2013 Nume firmă S.C. SIMAR INDUSTRIAL S.R.L.