Descriere lot procedura

Program: Programul Operațional SECTORIAL „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE” 2007-2013 OPERAȚIUNEA 3.3.1 – „Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri” Denumire contract: APLICAȚIE INFORMATICĂ INTEGRATĂ ERP-CRM-MP Tip contract: servicii implementare sisteme informatice și furnizare licențe (contract preponderent de servicii). Valoare totală contract: 727.174,90 lei (fără TVA), din care: - Analiza necesităților și dezvoltarea aplicației sistem ERP: 101.778,50 lei - Implementare și testare sistem ERP: 64.965,00 lei - Licențe sistem ERP: 103.944,00 lei - Analiza necesităților și dezvoltarea aplicației sistem CRM: 86.620,00 lei - Implementare și testare sistem CRM: 43.310,00 lei - Licențe sistem CRM: 108.275,00 lei - Analiza necesităților și dezvoltarea aplicației sistem MP: 51.972,00 lei - Implementare și testare sistem MP: 51.972,00 lei - Licențe sistem MP: 114.338,40 lei (toate sumele sunt fără TVA) Locul de implementare a contractului: Str. Govora nr. 8, etaj 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj Locul de depunere a ofertelor: B-dul Pache Protopopescu nr. 81, et. 4, sector 2, București, personal sau prin poștă Data limită de depunere a ofertelor: 10.12.2013, ora 12:00 (ora României – EET) Obiective pe care trebuie să le îndeplinească sistemul integrat propus: - Înlocuirea unui sistem informațional neintegrat (mai multe aplicații, depășite tehnologic, în care se operează independent); - Îmbunătățirea calității și accesibilității informațiilor; - Posibilitatea de calcul al costurilor proiectelor și eficientizarea activității de project management; - Integrarea proceselor de business și a sistemelor care le susțin; - Introducerea unui sistem de gestionare a informațiilor de vânzări, de ofertare și de transformare în conturi; - Sistem ușor scalabil, capabil să susțină creșterile prognozate de business; - Simplificarea procesului de integrare de noi activități în infrastructura tehnologică. VĂ RUGĂM DESCĂRCAȚI DOCUMENTAȚIA ATAȘATĂ PENTRU DESCRIEREA PE LARG A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE. Documentele de participare la procedură: - Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau documentul echivalent pentru ofertanții de altă naționalitate decât cea română, din care să reiasă că ofertantul are înscrisă (sau menționată, după caz) activitatea relevantă pentru obiectul prezentului contract. - Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese (model anexat) - Certificat de participare la procedura de selecție cu ofertă independentă (model anexat) - Informații privind asocierea – dacă este cazul. - Informații privind capacitatea economică și financiară (model anexat) - Certificatele de atestare fiscală. - Informații privind capacitatea tehnică și profesională (model anexat) - Informații privind standardele de asigurare a calității - Oferta de preț. Oferta poate fi prezentată în formatul specific al ofertantului, însă va trebui să conțină minim urmatoarele informații: x Identificarea componentelor ofertate, conform celor precizate la pct. Id din fișa de date atașată x Modalitatea de îndeplinire a cerinței V 6) din fișa de date atașată x Modalitatea în care oferta răspunde specificațiilor tehnice x Prețul total și prețul distinct pe fiecare componentă. x Durata de implementare propusă. Aceasta va fi preluată sub formă de angajament contractual. VĂ RUGĂM DESCĂRCAȚI DOCUMENTAȚIA ATAȘATĂ PENTRU DETALII ȘI EXPLICAȚII PRIVIND CONDIȚIILE ȘI MODALITATEA DE PARTICIPARE.