Descriere lot procedura

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 1) Informatii despre Beneficiar: Denumirea unitatii contractante: S.C. HIPAC ROMANIA S.R.L. Cod fiscal: RO16886370 Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J23/1796/2005 Aleea Constanza, nr. 1, Com. Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov Cod Postal: 077096 Tel: 021-352.36.00-07/ Fax: 021-352.36.08 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Sursele de finanţare: finantarea investitiei se face prin surse proprii ale societatii si prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS - CCE), AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”. 2) Obiectul si Locul de implementare a contractului: a. Furnizare de Echipamente b. România, com. Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov, aleea Constanza nr. 1 3) Tip si durată contract: a. Contract de furnizare echipamente b. Termen de livrare de maxim 5 luni de la semnarea contractului de furnizare 4) Programul comisiei de evaluare: - termen limita depunere oferte: 03.03.2014, ora 12:00; - deschiderea si evaluarea ofertelor: 03.03.2014 ora 12.30, la sediul societatii contractante din România, Com. Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov, aleea Constanza nr. 1; - desfasurarea procedurii de achizitie si elaborarea procesului verbal de adjudecare a ofertei castigatoare; - comunicarea rezultatului procedurii: 10.03.2014 - 11.03.2014; - semnarea contractelor de furnizare: 31.03.2014 - 3.04.2014. 5) Elaborarea si prezentarea ofertei: 5.1. Elaborarea ofertei: - oferta se prezinta astfel: un original, inregistrata, datata, semnata, stampilata si personalizata; - oferta se prezinta in limba romana sau in limba de origine a ofertantului insotita de traducere autentificata in limba romana - oferta trebuie să fie depusa in plic sigilat. Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute la depunerea ofertei. Plicul va fi marcat cu: - adresa Beneficiarului: România, Aleea Constanza, nr. 1, Com. Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov, Romania, cod postal 077096. - denumirea contractului pentru care se depune oferta: “Dezvoltarea capacitatii de productie a S.C. HIPAC ROMANIA S.R.L.” - Instalatie de extrudare cu tehnologie cast in 7 straturi pentru productia de folie extensibila din LLDPE pentru ambalare - va purta inscripţia: „ A nu se deschide înainte de 03.03.2014, ora 12:30”. 5.2. Prezentarea ofertei: - perioada de valabilitate: nu mai puţin de 30 de zile; - moneda folosita la intocmirea ofertei este RON sau Euro la cursul BNR din ziua evaluarii; - pretul ofertei nu poate fi ajustat; - documentele ofertei: - oferta financiara - oferta tehnica, cu respectarea cerintelor tehnice stipulate in Caietul de sarcini - documente de inregistrare ofertant care insotesc oferta 5.3. Documente de inregistrare ofertant care insotesc oferta: - certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, in original sau copie conforma cu originalul, din care sa rezulte domeniul de activitate principal si cele secundare in acord cu obiectul achizitiei, precum si mentiuni referitoare la asociati, administratori si existenta faptelor aflate sub incidenta art. 21 lit.e-h din Legea nr.26/1990 ; - certificatul de înregistrare sau echivalent, copie conforma cu originalul; - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situaţiile descrise la art. 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011 (conform model anexat); - ofertantii cu sediul social in strainatate vor prezenta documentele de mai sus (sau echivalente acestora,in functie de jurisdictia specifica fiecarei tari) in original sau copie conforma cu originalul 6) Criteriul de atribuire –pretul cel mai mic- conform cerintelor stipulate in O.M.F.E. nr. 1120/2013. Se solicita oferta completa pentru echipamente, dar cu specificarea clara a pretului pentru fiecare echipament. 7) Valoarea estimată: 9.450.000 lei fara TVA 8) Clauze contractuale generale: • Contractul trebuie să mentioneze datele de identificare ale celor două părti semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres conditii referitoare la prestarea serviciilor, executia lucrărilor, livrare, montaj, punere în functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile. • Oferta aleasă si specificatiile tehnice vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe. • Nu se pot modifica prin contract specificatiile tehnice si oferta câstigătoare care au stat la baza atribuirii contractului. • Orice contract semnat în conditiile legislatiei nationale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părti. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrări si nu pot fi efectuate plăti. 9) Caietul de sarcini - face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor, pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica. 1. Denumire echipament: Instalatie de extrudare cu tehnologie cast cu cap de extrudare multistrat pentru productia de folie extensibila din LLDPE pentru ambalare Nr. Bucati : 1 Pret estimativ: 9.450.000 lei fara TVA Caracteristici tehnice minimale: Instalatia va trebui sa satisfaca urmatoarele cerinte: - sa permita extrudarea prin metoda cast a polietilenei liniare de joasa densitate, in vederea producerii foliei extensibile pentru ambalare; - sa fie dotata cu cap de extrudare multistrat; - posibilitatea de productie folie cu grosimea intre 7 si 35 de microni; - sa poata produce atat folie gata de utilizare pe masini de ambalare cat si gata de utilizare pentru ambalare manuala; - solutia tehnologica propusa va trebui sa cuprinda elemente care sa permita atat productia rolelor infasurate pe tuburi suport de carton cat si a celor infasurate fara tuburi suport si totodata sa permita atat producerea foliei ne-tensionate cat si a foliei pre-tensionate de grosime mica; - viteza de lucru a masinii pentru productia de folie ne-tensionata sa fie superioara valorii de: 500 metri/minut - viteza de lucru a masinii pentru productia de folie ne-pretensionata sa fie superioara valorii de: 800 metri/minut Oferta va trebui sa contina separat si toate cheltuielile de transport, instalare, montaj si punere in functiune. 11) Alte informatii Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul beneficiarului la adresa: România, Com. Dragomiresti-Vale, sat Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov, 021-352.36.00-07/fax: 021-352.36.08, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .