Descriere lot procedura

Program: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa prioritara III - Tehnologia Informatei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3 - Sustinerea E-Economiei Operatiunea 1- Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri Denumire contract: Furnizare de soft Tip contract: Furnizare Valoare totală contract: 344000.00 lei (fără TVA) Locul de implementare a contractului: Regiunea Nord-Est, județul Neamț, Municipiul Piatra Neamț, str. Petru Movilă, Corp Clădire C1 Nr. 31 si județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei (Corp C8/6, Încăpere 4A), nr. 1. Locul de depunere a ofertelor: Municipiul Piatra Neamț, Strada Petru Movila, Nr. 31, Corp clădire C1, Județul Neamț, cod poştal 610094.personal sau prin poștă; Data limită de depunere a ofertelor: 12.02.2014, ora 12:00 Se va oferta: Software ERP, cu un numar de 8 module functionale ale sistemului informatic.. O ofertă trebuie să conțină toate modulele pentru softul solicitat. Nu se acceptă oferte parțiale, doar pentru unele din modulele solicitate. PENTRU SPECIFICAȚII TEHNICE SI INFORMATII DESPRE PROCEDURA VA RUGAM SA DESCARCATI DOCUMENTUL ATASAT Documentele de participare la procedură: - Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau documentul echivalent pentru ofertanții de altă naționalitate decât cea română, din care să reiasă că ofertantul are autorizată (sau desfășoară, după caz, în funcție de specificul documentului, pentru ofertanții străini) activitatea relevantă pentru obiectul prezentului contract; - Declarație de neîncadrare în situațiile de conflict de interese (model anexat - vă rugăm descărcați documentația atașată); - Informații privind asocierea – dacă este cazul; - Oferta de preț. Oferta poate fi prezentată în formatul specific al ofertantului, însă va trebui să conțină minim urmatoarele informații: * Identificarea modulelor ofertate și caracteristicile acestora, conform celor precizate în Specificațiile Tehnice anexate prezentei documentații; * Prețul (distinct pe fiecare modul) si total oferta; * Termenul de livrare propus si termenul de garantie. Acestea vor fi preluate sub formă de angajament contractual.