Descriere lot procedura

SC ALRONIMA GENCOM SRL va invita sa participati la procedura de CERERE DE OFERTA organizata in cadrul proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA DURABILA A SC ALRONIMA GENCOM SRL”, cod SMIS 43087 avand finantare nerambursabila in cadrul POSCCE 2007-2013. 1. Obiectul contractului: Achizitionarea unei linii automatizate de productie a batistutelor din hartie. 2. Valoarea supusa licitatiei este de 1.325.925,00 lei fara TVA, ; 3. Legislaţia aplicata: § Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/15.10.2013 privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din Instrumente Structurale, obiectivul „Convergentă” , pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări. § Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; § Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; 4. Sursa de finantare: - Ajutor Public Nerambursabil prin: Programului Operaţional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”– Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia de piata a intreprinderilor, in special a IMM”, operatiunea a) „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” - Surse proprii 5. Oferta depusa trebuie sa contina: • Documente de calificare. • Propunere tehnica. • Propunere financiara. 6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 30.01.2014, Ora 900. 7. Limba de redactare a ofertei: limba romana sau orice alta limba cu conditia de a fi insotita de traducere autorizata. 8. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 zile. 9. Valoarea supusa licitatiei nu include TVA. Operatorul economic va include in oferta financiara si valoarea aferenta TVA-ului (daca este cazul). 10. Data pentru care se determina echivalenta lei/euro este data de 24.01.2014, curs comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 11. Pretul ofertei este ferm, nu se accepta actualizarea pretului contractului. 12. Criteriul folosit pentru atribuirea contractului de furnizare este cea mai avantajoasa oferta economica. 13. Nu se accepta oferte alternative. 14. Adresa la care se depun ofertele: Craiova, Str. Paunitei, nr. 148A, Dolj , cp 200444 15. Data limita pentru depunerea ofertelor: 03 .02.2014, ora 1000. 16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 03.02.2014, ora 1300, Craiova, Str. Paunitei, nr. 148A, Dolj , cp 200444. In atasament se regasesc urmatoarele documente  Sectiunea I – Fisa de date  Sectiunea II – Caiet de sarcini  Sectiunea III – Formulare si modele  Sectiunea IV – Model de Contract