Descriere lot procedura

Programul comisiei de evaluare: - termen limita depunere oferte: 30.01.2014, ora 12:00; - deschiderea si evaluarea ofertelor: 30.01.2014, ora 12:00, la sediul societatii contractante din Avrig, str. Calea Fagarasului, nr. FN, jud. Sibiu, România; - desfasurarea procedurii de achizitie si elaborarea procesului verbal de adjudecare a ofertei castigatoare: 30.01.2014, ora 12:00; - comunicarea rezultatului procedurii: 30-31.01.2014; - semnarea contractului de furnizare: 30.01.2014 – 07.02.2014. Elaborarea si prezentarea oferteiElaborarea ofertei: - oferta se prezinta astfel: un original, inregistrata, datata, semnata, stampilata si personalizata; - oferta se prezinta in limba romana sau traducere autorizata - oferta trebuie să fie depuse in plic sigilat. Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfăcute la depunerea ofertei. Plicul va fi marcat cu: adresa Beneficiarului: Avrig, str. Calea Fagarasului, nr. FN, jud. Sibiu, România  denumirea contractului pentru care se depune oferta: „CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE PENTRU FABRICAREA BETONULUI”  va purta inscripţia: „ A nu se deschide înainte de 30.01.2014 ora 12:00”.Prezentarea ofertei: - perioada de valabilitate: nu mai puţin de 30 de zile; - moneda folosita la intocmirea ofertei este RON sau EURO la cursul de 4,3807 lei - pretul ofertei nu poate fi ajustat; - ducumentele oferte:  oferta financiara  oferta tehnica, cu respectarea cerintelor tehnice stipulate in Caietul de sarcini  documente de inregistrare ofertant care insotesc oferta Documente de inregistrare ofertant care insotesc oferta: - certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, in original sau copie conforma cu originalul, din care sa rezulte domeniul de activitate principal si cele secundare in acord cu obiectul achizitiei, precum si mentiuni referitoare la asociati, administratori si existenta faptelor aflate sub incidenta art. 21 lit.e-h din Legea nr.26/1990 ; - certificatul de înregistrare sau echivalent, copie conforma cu originalul - ofertantii cu sediul social in strainatate vor prezenta documentele de mai sus (sau echivalente acestora,in functie de jurisdictia specifica fiecarei tari) in original sau copie conforma cu originalul - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situaţiile descrise la art. 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011 (conform model anexat) - declaratie pe proprie raspundere ca echipamentele sunt noi si inglobeaza tehnologii care nu sunt mai vechi de 3 ani. - certificarea calitatii prin ISO 900 Criteriul de atribuire Ofetele se accepta spre analiza doar in cazul furnizarii unui lot complet. Criteriile de evaluare al ofertei sunt: Preţul – 40 pct. Capacitatea de productie mc/h a statiei de preparare betoane (minim 20 mc/h) – 20 pct Termen de garantie a echipamentelor – 20 pct. Termen de interventie in garantie – 15 pct. Termenul de livrare – 5 pct. Va fi selectată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Clauze contractuale generale: • Contractul trebuie să menționeze datele de identificare ale celor două părți semnatare, obiectul, valoarea și durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la prestarea serviciilor, execuția lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile. • Oferta aleasă și specificațiile tehnice vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe. • Nu se pot modifica prin contract specificațiile tehnice și oferta câștigătoare care au stat la baza atribuirii contractului. • Orice contract semnat în condițiile legislației naționale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părți. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrări și nu pot fi efectuate plăți. Caietul de sarcini - face parte integrata din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor, pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica: Nr. Crt. Echipament/utilaj/instalatie 1 Pompa de beton 2 Statie de preparare betoane mobila 3 Incarcator frontal Alte precizari privind ofertarea Toate cerintele tehnice minime vor trebui satisfacute in totalitate, in caz contrar oferta se respinge. Toti ofertantii vor declara, pe proprie raspundere, ca produsele oferite sunt noi. Specificatiile tehnice si de calitate ale produselor oferite trebuie, obligatoriu sustinute de documentatii originate: prospecte, foi de catalog, note de aplicatii si manual de utilizare. Garantia produselor: …. luni de la punerea in functiune. Toate produsele oferite trebuie sa fie insotite de accesoriile necesare functionarii lor la parametrii ceruti prin prezentul anunt. La livrare produsul trebuie sa fie insotit de certificate de calitate, certificate de garantie si documentatia tehnica in limba romana si/sau engleza (pentru persoane juridice straine). Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai produse noi, certificate conform standardelor de calitate Internationale specifice, care sa indeplineasca conditiile tehnice minime specificate. Alte informatii Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul beneficiarului in: Adresa: Avrig, str. Calea Fagarasului, nr. FN, jud. Sibiu Tel/fax: 0269523430 / 07445592330, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.