Descriere lot procedura

ANUNT DE PARTICIPARE pentru procedura de atribuire a Contractului de furnizare utilaj in vederea implementarii proiectului „Cresterea competitivitatii companiei SC ASUC INT SRL prin achizitia de utilaje performante” finantat din fonduri nerambursabile POS CCE, Axa PRIORITARA 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie Domeniul de interventie 1.1 – „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” Operatiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: Schema de ajutor de stat: „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii” A2 – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii • Informatii generale: Titlul proiect: Cresterea competitivitatii companiei SC ASUC INT SRL prin achizitia de utilaje performante Cod SMIS: 44088 Bunurile pentru care se solicita semnarea unui contract de achizitie: Persoana juridica achizitoare: S.C ASUC INT S.R.L. Adresade implementare: Str. Teis nr.16 D, localitatea Moreni jud. Dambovita Persoana de contact: Popa Iulian Date de contact: Tel/Fax: 0733.880.205 / 0245.668.183 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. • Informatii financiare Valoarea estimata a contractului pentru achizitionarea utilajului de mai jos, necesar implementarii proiectului este de 163.747,84 Lei + TVA. Nr. Echipament/ Utilaj Cant. 1 Stivuitor 1 Curs valutar de referinta: 1 Euro = 4,4510 Lei • Criterii de participare /eligibilitate Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: 1.Declaratie privind eligibilitatea, conf. art. 180 din OUG 34/2006( formular anexat). 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006( formular anexat). 3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006( formular anexat). 4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 14 si 15. Presoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ember Viorel Vasile Asociat/ Responsabil tehnic Breban Sebastian Ilie Asociat Muste Florin Paul Alin Asociat / Administrator Popa Iulian Reprezentant legal, Manager de proiect Dragomir Carmen-Maria Responsabil financiar Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea echipamentelor si utilajelor tehnice. Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Criterii de atribuiere si criterii de evaluare a ofertelor Criterii de atribuire Se va folosi criteriul “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si tehnic” • Modul de intocmire si prezentare a ofertelor Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a caietelor de sarcini prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. Modul de prezentare a propunerii financiare Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, modalitate si termenii de plata, garanție, termen de livrare, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de furnizare bunuri. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare. Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate in caietul de sarcini si sa ateste incadrarea bunului ofertat in cerintele respectivului caiet de sarcini Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare. Modul de prezentare a ofertei Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Modul de prezentare: - un exemplar al propunerii tehnice in original, introdus in plic, pe care se va mentiona «Propunere tehnica» - un exemplar al propunerii financiare in original, introdus in plic, pe care se va mentiona «Propunere financiara» - documentele de calificare si eligibilitate, vor fi prezentate in original, introdusa in plic, pe care se va mentiona «Documentele de calificare» - plicurile astfel pregatite se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator, pe care se vor inscrie urmatoarele:denumirea si adresa ofertantului, denumirea si adresa societatii contractante; mentiunile „Oferta pentru atribuirea contractului de achizitie Lot 3” Valabilitatea ofertei - Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor; • Conditii comerciale - Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA si va ramane ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertei; - Modalitatea de plata aferenta facturilor contractului va fi urmatoarea: maxim 30% avans la incheierea contractului, maxim 30% la livrare si punerea in functiune si minim 40% in termen de maxim 60 de zile de la livrare, receptie si punere in functiune; - Valabilitatea ofertei va fi de minimum 60 de zile; - Livrarea produsului se va face la punctul de lucru al Beneficiarului Str. Teis nr.16D, localitatea Moreni jud. Dambovita; - Valabilitatea contractului este de 11 luni de la semnarea acestuia. • Calendarul proceduri Publicarea anuntului de participare 14.11.2013 Data limita pentru primirea ofertelor 22.11.2013 ora 12:00 Deschiderea ofertelor 22.11.2013, ora 13:00 Evaluarea ofertelor 22.11.2013, ora 13:00