Descriere lot procedura

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” “Inovare tehnologică prin achizitionarea de echipamente eco-eficiente de nivel high-tech pentru dezvoltarea si producerea de componente electronice destinate industriei automotive în cadrul SC Hella Romania SRL” - Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” ANUNT DE INTENTIE Denumirea şi datele de contact ale operatorului economic: S.C. Hella Romania S.R.L, cu sediul în str.Hella nr.3, com.Ghiroda, jud.Timis, cod postal 307200, Tel: 0040 372 889 287, Fax: 0040 372 227 170, vă invită să participati la Procedura de atribuire aleasă: CERERE DE OFERTĂ conform NORMELOR INTERNE DE ACHIZITII potrivit Anexei 7 la Contractul de finantare din cadrul Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitătii Economice 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 – Un sistem de productie inovativ si ecoeficient, Domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, pentru întreprinderile mari si a Ordinului nr.1120/15.10.2013 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta. Denumire contract: Contract de furnizare echipamente high-tech – Masini inspectie 3D a pastei de lipire - Linie SMT Obiectul si locul de implementare a contractului: Obiectul acestei achiziţii publice de furnizare, îl constituie achizitia a 2 bucati Masini inspectie 3D a pastei de lipire - Linie SMT Locul de implementare a contractului este la sediul S.C. Hella Romania SRL din str.Hella nr.3, com.Ghiroda, jud.Timis, cod postal 307200, Romania. Tip si durata contract: Acest contract este un contract de furnizare echipamente, avand durata de 3 luni de la data atribuirii contractului Valoarea estimata: Valoarea estimata totala a echipamentelor achizitionate prin prezenta procedura este 791.820,7 RON. Sursa de finanţare a contractului:  Surse proprii  FEDR  Bugetul de Stat Criteriul de atribuire al contractului: ”Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” Factori de evaluare: 1. Pretul 60% 2. Asistenţă locală pentru echipament (timpul necesar unui tehnician calificat sa ajunga la client) 10% 3. Timpul necesar pentru a pune la dispozitie piese de schimb in situatii de urgenta 10% 4. Durata garantie 20% Data si ora limită de depunere a ofertelor şi limba de redactare: Oferta redactată în limba română sau engleză se va depune în plic închis, sigilat, la sediul firmei S.C. Hella Romania S.R.L., din str.Hella nr.3, com.Ghiroda, jud.Timis, cod postal 307200, până la data de 19.02.2014, ora 14 Data si ora deschiderii ofertelor: Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 19.02.2014, ora 14, la sediul firmei din str.Hella nr.3, com.Ghiroda, jud.Timis, cod postal 307200. Locul si modul de obtinere a documentaţiei de atribuire: Documentatia de atribuire se poate procura gratuit de la sediul firmei S.C. Hella Romania S.R.L., din str.Hella nr.3, com.Ghiroda, jud.Timis, cod postal 307200. Data limită pentru solicitarea de eventuale clarificări: 31.01.2014, ora 17. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Cursul de referinta leu/euro aplicabil: 4,3747RON/ Euro (din data de 18.04.2013) Pentru informatii suplimentare va stăm la dispozitie la sediul firmei S.C. Hella Romania S.R.L din str. Hella nr.3, com.Ghiroda, jud.Timis, cod postal 307200, sau la Tel: 0040 372 889 287 / Fax: 0040 372 227 170, persoana de contact: Anca Horvath.